MERCY MET US | SUNDAY SERVICE | 22-08-21 | UPC CHENNAI | SIS. SANDHYA