THE FOUNDATION STONE – PART 2 | SATURDAY EXHORTATION | 19-06-21 | Sis. Sandhya | UPC Chennai